Archiv pro rubriku: Nezařazené

Kázání na svatbě Josefa a Petry

Josefe a Petro, snad mohu říct za všechny, že od chvíle, kdy jsme vás poprvé uviděli spolu, před mnoha lety, jsme se těšili na tuto chvíli. A ona je zde. Trochu jak stařec Simeon volám Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace: Quia viderunt oculi mei salutare tuum.

Josefe, svěřuji Ti Petru, aby byla svatá vedle Tebe a s Tebou. Petro, svěřuji Ti Josefa, aby byl svatý vedle Tebe a s Tebou.

Když sloužil mši svatou svatý Serafím Sarovský, lidé prý viděli kolem oltáře zástupy svatých. I my je dnes vidíme.

Věřím, že nyní vidíte jeden druhého tak, jak vás vidí Bůh. Že jeden druhého vidíte jako stříbrnou svátost, s duší vnitřně vyzlacenou, jako klenot, vrchol stvoření, nejkrásnější diamant na Zemi, kolem oltáře svaté, kteří nás předešli se znamením víry, anděly v bočních lodích, Petru, která je zářící monstrancí, Josefa, který je též, bělostné anděly nad námi, bytosti Boží. Jeden pro druhého se stanete svátostí, viditelným znamením neviditelné Boží lásky, prostorem, skrze který zahlédáte světy nekonečných propastí moudrosti, štědrosti a poznání  na opačné straně nebe. Jedna duše, jeden duch, jedno tělo. Z dvou vyšlehne plamen

Muž není člověk, ani žena není. A muž nemůže vědět, kým je, když je ho jen polovička! Hledejte nejprve Boží království, máte na svém oznámení. Je to záznam z deníku vás obou. Hledali jste Boží království, a paradoxně našli kohosi nečekaného, jeden druhého, a jeden v druhém Boha.  Protože Kdo nemiluje svou snoubenku, kterou vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí, píše zhruba svatý Jan. Ano, Terezie sice říká solo Dios basta, ale člověk ke své dokonalosti potřebuje nejen Boha, nýbrž přece i člověka, neboť člověk je muž a žena. Celý svět nemůže dát člověku to, co mu může dát jeden jediný člověk! Tomista Josef Pieper:  Co potřebujeme krom a nad faktem naší pouhé existence je: být milován jinou osobou. To je udivující fakt. Být stvořen Bohem nestačí, zdá se; fakt stvoření si žádá pokračování a zdokonalování kreativní silou lidské lásky[1]. Boží království hledáte dál, příslib se naplnil: všechno ostatní vám bylo přidáno.

Spojením dvou vzniká cosi nového, kvalita, která zde nikdy předtím nebyla, člověk. Někdy se populárně mluví o vzájemné chemii mezi partnery, ale ten postřeh je hlubší. Spojením dvou chemických látek vzniká nová sloučenina, s vlastnostmi neodhadnutelnými jakkoli hlubokým průzkumem původních atomů. Koho by napadlo, že z kyslíku a vodíku vznikne voda! Že pijeme vzduch! Jindy spojením dvou chemikálií vznikne plamen. Podobně jako stereo hudba není ani manželství jen součet reproduktorů, ale cosi nového. Tohle je metafora manželství. Ať z vás dvou vznikne nová kvalita, oheň, bouřlivá reakce, sladkost pro všechny okolo. Nebýt sám je jen první krok. Tím druhým je – být jeden. Dnes se nad vámi objeví jazyky jako z ohně a budou vás provázet přinejmenším do smrti.

A nejen plameny ohně dnes a zde v kostele. Duch svatý, píše Pavel, se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním, vzdechy, které nelze vyjádřit[2], táhlým úpěním skal. Slyšeli jsme je všichni v nocích nahoře v Andách. Věřím, že to už tehdy se nebe modlilo za vás dva.

David to říká přesně Ach, Hospodine, můj Bože, jsem obyčejný člověk z bezvýznamné rodiny, a tohle se mi děje! Pokračuje:  tys mne přesto povýšil až na královský trůn. A jako by ani to nestačilo, nyní mi, Bože, slibuješ, že se navěky postaráš o budoucnost mého rodu. A udiveně: Jednáš se mnou, Hospodine, můj Bože, jako kdybych byl nejvýznamnější ze všech.

Jak jsem si zasloužil! Jako by to mluvila Maria při zvěstování, jako by to mluvila Alžběta při navštívení. Takto mluvíte vy.  Je to příběh každého z nás.

Stali jsme se vyvoleným národem – dayenú.

Vysvobodil jsi svůj národ z Egypta – dayenú.

Prohlásil jsi nás za své – dayenú.

Nyní se, Bože, postaráš o budoucnost našeho rodu.

Pro každého z nás zde v tomto kostele to platí: jsem obyčejný člověk – a takové požehnání! Jednáš se mnou, Hospodine, můj Bože, jako kdybych byl nejvýznamnější ze všech.

Jsme pozváni k svatosti, papež František volá Přál bych si, abys poznal to slovo, to Ježíšovo poselství, které Bůh touží říct světu tvým životem. S některým zde přítomnými se neznáme osobně, neznáme své příběhy, a my starší již za sebou máme životní zvraty, hříchy,  a někdy ne úplně příjemné zážitky. Minulost ale nikdy není překážkou budoucnosti, chci říct naléhavě všem a každému, kéž bys poznal poselství, které Bůh touží říct světu tvým životem.

Dítě to vnímá tak, že jsou všechny životní možnosti otevřeny a kolik kalendářně dospělých si na otevřených životních možnostech zakládá až do konce života, aniž by se kdy vydali na cestu. „Všechny životní možnosti otevřeny“ ale ještě neznamená vůbec nic. Ty jsi, Petro, a Ty, Josefe, jste zvolili tu jednu cestu, vzdáváte se všech ostatních cest, sledujete zlatou nitku ve skalách a ona je den za dnem silnější, až vás přivede k pokladu. Láska je odevzdání, nejen odevzdání sebe, nýbrž i odevzdání všech jiných cest, volba té jedné jediné. Jak obchodník, který je oslněn krásou perly, té jediné. Prodá všechno, co má, prodá všechny cenné a vzácné černé a růžové a bílé perly, které doposud nastřádal, všechny krabice lacinějších perel a perliček, opustí otce i matku, opustí své přátele, opustí sám sebe, opustí všechno, a koupí tu jednu. Skrze manžela, skrz manželku, zahlédá Boha. Pokud je perlou Bůh, je to nebe a stane se zvláštní věc,  skrze Boha znovu dostanete všechno, neboť všechno ostatní vám bude přidáno. Co dáte Bohu, dostanete mnohonásobně zpět a když dáte Bohu své všechno, on vám dá taky své všechno. Jenže všechno u Boha je opravdu všechno.  Tak, jak to říká Bůh, říkáte i vy jeden druhému: všechno mé je tvé. Vy jste ti, kteří opustili všechno, a vydali se na cestu – stokrát víc dostanete a budete mít podíl na věčném životě. Vaše tváře zkrásní.

Jste smrtelní lidé, ale dnes zakoušíte svátost, dotek dvou duší, která vytvoří most přes propast smrtelnosti, vytvoří cosi, co je věčné. Milovat přece znamená říct – ty nezemřeš! Vaši vnuci a pravnuci sem budou přicházet a vzpomínat, že zde a tehdy začal jejich příběh. Dnešní den je v čase a je zároveň mimo čas, jako i Bůh je a jako jste vy. My se s vámi dnes učíme, co je to kontemplace: kontemplativní člověk vidí to stejné, co vidí všichni okolo, ale vidí to jinýma očima. Milovat opravdu znamená říct, ty nezemřeš.

Je to banální připomenout, že dříve se tak říkalo, že kdo to myslí s Bohem vážně, musí jít nutně do řádu či do kněžství, a kdo se necítí na vrchol, kdo chce žít průměrné, ordinérní životy druhé ligy, zůstává v manželství.

Pak se doba posunula a nastal další krok, ve své době radikální, výrok druhého vatikánského koncilu, že kdo touží po vrcholcích, po hlubokém, mystickém, kontemplativním životě s Bohem, může jej nalézt na obou stranách klášterní zdi, v klášteře i v manželství.

Nejsem si jist, zda se dnešní svět neposunul ještě dál, do třetí fáze, a zda pro mnohé seminární, kněžské či řeholní komunity neplatí, že kdo chce přežít život na rovině, bez ohně, kdo chce žít průměrný, ordinérní život bez otřesů, komu stačí klidný život v závětří druhé ligy, volí útočiště v  řádu nebo kněžství, zatímco kdo to myslí s Bohem skutečně vážně a touží po vrcholcích, volí manželství. Nevím. Snad ještě někde jsou kontemplativní komunity oddělené od světa, kde pro nás prosekávají cestu, vymýšlí a cizelují modlitební know-how, pro nás, kdo žijeme ve světě a usilujeme o to nebýt ze světa. A možná jsou ty kontemplativní komunity tvořeny stále častěji manželstvími. Vaše pozvání do manželství je v každém případě úzká cesta do skal, stoupání na horu. Aquinas to říká, že ono dokonalé manželství není pro všechny, že je rezervováno jen pro úzkou skupinu. Ale, říká se v apokryfu, možná se najdou na světě jen dva, kterým se to podaří. Ale i kdyby byli jen dva, tak to stálo za to – řekl si Bůh při stvoření člověka.

Taková energie je v manželství.

Jste pozváni k manželství kvůli vašemu posvěcení, abyste byli jeden pro druhého svátostí, duší, za kterou jste odpovědni, nikoli kvůli vašemu komfortu. Nikoli jen k svátosti stavu, nýbrž zejména k stavu svatosti. Do nebe půjdete buď spolu, nebo vůbec.

Dnešní den je pro vás den Proměnění Páně, kdy Petr, Jakub a Jan vidí na chvíli realitu tak, jaká opravdu je, jak na mších Serafima Sarovského. Musí ten zážitek mít, aby jejich víra přežila, až uvidí soud, bičování, trním korunování, ukřižování, pohřbení, až přijde noc Velkého pátku. Přijdou i pro vás všední dny, kdy se slepě budete muset spolehnout jeden na druhého a na Boha, dny kráčení do temnot. Uchovejte si  vzpomínku na dnešní den, na světlo ze světla, kterým jeden pro druhého dnes a navěky jste, světlo, které dnes vidíte a zítra již ne, uchovejte si  vzpomínku na zářící monstrance, vzpomínku na anděly v bočních lodích i na anděly nad vámi a na zástupy svatých kolem obou stran oltáře. Na všechny svaté, kteří nás předešli se znamením víry, a dnes nespí, dnes jsou zde a modlí se za vás. Vzpomínku na vaše předky, kteří jsou zde, které jste znali i které jste neznali, na Ludvíka Kolka, který teď klečí zde u oltáře a modlí se za vás, na otce Josefa Šika, který stojí v pozadí a tiše se za vás modlí, i na Josefa Poštulku, který už už chce jít vybírat.

Druhé čtení, které jste vybrali, je o Božích vyvolených, svatých a milovaných. Uchovejte si vzpomínku na dnešní den, neboť jedna věc je jistá, a Josefe, pamatuj na proroctví Miloše Doležala:  Boží vyvolení, svatí a milovaní nemají a nikdy mít nebudou jednoduchý, klidný, bezbolestný život.

 

Pieper, J., (1989) An Anthology. Ignatius Press. San Francisco. str. 40[1]

[2] Řím 8, 26

Pohřeb Ludvíka Kolka 5. června 2021

Rozhodující proměny v dějinách světa byly bezesporu spolupůsobeny dušemi, o nichž žádná dějepisná kniha nepojednává. A kterým duším vděčíme za ty rozhodující proměny v našem osobním životě, to se dozvíme až v ten den, v němž bude všechno skryté odhaleno.

Papež František[1]

Chci říct, že máme nového svatého. Že farnost svatého Tomáše, Brno, a kdo ví jaký další zemský okrsek má nového patrona. Chci mluvit o vděčnosti, že nám bylo dáno vidět, mluvit, zažít, vnímat, jaké to je, být svatý. Chci psát o Ludvíkovi, který nikdy neřekl o nikom jediného špatného slova, nikdy, co pamatuji, s obvyklou, trochu ostýchavou pokorou. Naslouchal mnoho, mluvil vlastně málo, krom přednášek, kdy uměl mluvit rychle a naléhavě. Nikdy o sobě.

Nekrology budou vzpomínat na geniální Senetářov, na Hustopeče i Břeclav, na zahraniční výstavy obrazů, i na mnohá významná ocenění. Pokud si vzpomínám, Ludvík Kolek o svých oceněních nikdy nemluvil, neumím si ani představit, že by mluvil. Byl přesným opakem celebrity, jak si ji v Praze představujeme. Jistě, v těch kostelích i v těch obrazech i ve schole gregoriánského chorálu, kterou tolik desítek let obětavě vedl,  je kus jeho duše. Jednou mi ještě jako mladíkovi řekl, že z toho, co namaloval ve dvaceti, by nezměnil ani čárku. Ale o stavby nejde, ani o obrazy.

Ludvík jednou řekl, že nejcennější chvíle v jeho životě byly chvíle s Pánem, tak to řekl, a že jestli něčeho v životě lituje, tak jen toho, že jich nebylo víc. Což bylo překvapivé, neboť Ludvík se modlil mnoho, vlastně vždycky co pamatuji, se pořád v druhém programu vědomí nějak vnitřně modlil, ať už dělal cokoli. S námi se modlil vždycky na začátku setkání, krátce, věcně, ale měl jsem dojem, že nespalující plameny šlehají kolem. Z toho se pak zhmotnily ty kostely i obrazy. Ale o ně opravdu nejde, nebo ne na prvním místě.

To hlavní, co Ludvík Kolek vytvořil, bylo, že se ty plameny jeho života s Bohem zhmotnily ve stovkách či tisících proměněných lidských srdcí. Kursy charismatické obnovy probíhaly několikrát týdně pro různé skupiny, rok za rokem, s jakousi sveřepou vytrvalostí, desítky let, před revolucí, po revoluci, znovu a znovu. Propracovávané stále dál, ale pořád stejné, s nekončícím množstvím zájemců. Průřez moderní teologií, úvod do mystiky, měnící životy přítomných. Komplikovanou logistiku zajišťovala Luďka Koukalová, stojící v pozadí, naprosto nepostradatelná, pokorná, Luďka, bez jejíchž charismat by Ludvík nemohl udělat mnoho. Luďka, která Ludvíka posledních mnoho let tiše a věcně dochovala k smrti. Všichni jsme věděli, že se tak stane a tak se i stalo.

Ludvík nebyl typem duchovního vůdce, jak si jej představujeme. Stojící vždycky jakoby v pozadí, naslouchající, ale co naplat, lidé se hrnuli odevšad a stále, přitahováni kdo ví čím. Jeden týden přednáška, text Písma svatého a rozbor příběhu, fascinující, duchovní, mystický rozbor příběhu, člověka, který prožil, o čem mluví, pak druhý týden modlitba na téma přednášky.

Když jsem se na kurs chystal já, řekl nám tehdy, jazykem, kterému jsme rozuměli, že je to, jako kdyby do místnosti přišel Thor Heyrdahl, odložil klobouk, a pozval nás na plavbu na voru Ra. Tak se i stalo. Absolvoval jsem kurs charismatické obnovy jako student, a jeho vyústěním pro mě bylo mimo jiné rozhodnutí ke kněžství. Pak jsem studoval pět let teologii, ale jestli něco mělo a má vliv na můj život s Bohem, tak to byly a stále jsou především Ludvíkovy přednášky, nebo, spíše, jeho život s Bohem. Nenašel jsem v Praze nikoho, jako je Ludvík Kolek. Ludvíka si vážili všichni, vzdělaní i prostí, a on naslouchal každému. Mluvil o tom, že vztah člověka k Bohu je jak nádoba, která když pramen tryská, se naplní, přeteče pak a živá voda se vyleje na všechny okolo. Ludvík tak bezděky popsal svůj vlastní život.

Už dávno před rokem osmdesát devět Ludvík věděl, že chce založit komunitu, něco trvalejšího, než jen roční kurs pro zájemce a absolventy pak nechat být. Po revoluci se otevřely hranice, a byl v tom kus pokory, nezaložit nic nového, ale stát se součástí francouzské komunity Emmanuel, která byla nejblíže tomu, co Ludvík chtěl. Náhodou jsem měl možnost francouzskou i belgickou komunitu Emmanuel poznat blíže. Každá komunita v každém městě je jiná, ty frankofonní byly spíše pro určitý věk, mnoho mladých přicházelo a po několika letech zase odcházelo, svým způsobem byly hodně volné a místní to tak i chtěli. Brněnská komunita nesla charisma svého zakladatele. Byla hluboká, propracovaná, citlivá, měnící život, je taková i dnes. Věřím, že v ní bude Ludvíkovo chrisma pokračovat.

Mše svatá o půl osmé ráno, u svatého Tomáše, každý den krom neděle. Ludvík chodil pravidelně, den co den, já občas, jak školní rozvrh dovoloval. Pak, tenkrát jsem to nemohl či nestihl docenit, se mnou, pěšákem, studentíkem biologie, jakých tehdy byly tisíce, Ludvík chodil pěšky až k fakultě na Kotlářské a mluvil o Bohu. Pak jsme se rozloučili a on pokračoval oklikou do ateliéru v Masarykově čtvrti. Několikrát týdně, týden co týden, mnoho let, nesčíslně hodin. Kvůli pěšákovi.

V pondělním úklidu kostela, rovněž týden co týden, Ludvík nosil kbelíky s vodou a smýval podlahu se smetáky a hadrami stejně, jak ostatní. Už tehdy jsem si říkal, zda by nemohl šetřit čas a dělat kvalitativně důležitější práci. Mohl, ale nechtěl.

Protože měl svobodné povolání, během komunistického režimu byl naoko zaměstnán ve farnosti jako údržbář. Ano, jsem údržbář, říkal mi a v očích se trochu smál.

Nyní čísla časopisů s nekrology vyjdou, a po nich za týden přijdou zase nová čísla časopisů, zájem opadne a svět bude mít jiné své zájmy a jiná témata. Žádná dějepisná kniha o Ludvíku Kolkovi pravděpodobně nebude široce pojednávat, i když, kdo ví. Ale je to jedna z těch duší, kterým vděčíme za rozhodující proměny v našem osobním životě. Jejíž vliv je trvalý. Papež František to musel psát o něm. Viděli jsme to, vnímali jsme to, žili jsme na doteku s plamenem. Je mi jedno, jestli bude svatořečený oficiálně ve Vatikánu nebo ne. Protože svatý je a protože to ví všichni, co Ludvíka znali. A protože to ví Bůh.

 

 

[1] Papež František, (2018) Gaudete et exsultate. Radujte se a jásejte. Apoštolská exhortace o povolání ke svatosti v současném světě, přel. Jaroslav Brož, Paulínky, Praha, čl. 8., str. 11.

Míla Nevrlý: Karpatské hry

Jsou knihy, ke kterým se čtenář vrací znovu a znovu, oblíbené knihy, které potěší a zahřejí pokaždé, když je člověk pročítá.

Karpatské hry mezi ně nepatří.

Alespoň pro mě ne.

Byl začátek osmdesátých let, bylo mi sedmnáct, měli jsme svůj, tehdy ilegální, skautsko/ministrantský oddíl a stalo se, že jsem jednoho večera se setkal s Milošem Zapletalem. Miloš Zapletal byl tehdy pro nás někdo mimořádný, guru, autorita, vůdce, autor mnoha dílů Her, které jsme v oddílu hráli, autor Výprav za dobrodružstvím, autor Sedmičky a Ostrova přátelství, jako malým nám to po večerech čítávali vedoucí na táborech. Netušil jsem, že budu mít kdy takovou čest se s ním setkat osobně. Pamatuji na jeho již tehdy bílé vlasy, černé brýle a naléhavý hlas: Přečti si Karpatské hry. A pak, aby bylo zřejmé, jak moc to myslí vážně, zopakoval ještě jednou: přečti si Karpatské hry. Nevěděl jsem, o čem mluví. Snad nějaké další hry v přírodě nebo v klubovně, napadlo mě tehdy.

Ta naléhavost ale ve mně zůstala. Koupil jsem si je – tehdy se ještě daly sehnat – a večer otevřel. Detaily si pamatuji podrobně, bylo kolem deváté. Skončil jsem ve čtyři ráno.

Pak, v dalších letech, jsem jich koupil několik desítek a všechny rozdal. Nikdy, nikdy jsem je ale už nečetl podruhé. Snad ze strachu, že by ten výbuch už na podruhé nebyl tak silný. Dodnes nemám odvahu je otevřít.

Opatrně s tou knihou. Je to katedrála lesů a hor, ve které je uprostřed tryskající pramen, Ty k němu můžeš sestoupit – a nikdy už nebude nic jako dřív.

 

Nové vydání zde:

https://www.antik-fryc.cz/

Velikonoce

I když se to nezdá a v lidové oblibě jsou spíše vánoce, drama velikonočních obřadů je hlubší, mystičtější – a strhující. Začíná se hluboko v zimě. Masopustní lidové oslavy ukončí přísná Popečení středa, znamení popele a velmi ostrá věta „pamatuj člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš“, používám ji při žehnání nejraději, právě pro její přímočarost, jednoznačnost, její syrovou biologickou pravdu. My, lidé, kteří porůznu na svou smrt v zábavních centrech planety obvykle nemyslíme, se s ní náhle setkáváme v čelním nárazu, ve znamení popele a pamatuj, člověče, jsi prach. Žehnávám takto v kostele čela hezkým slečnám i sympatickým mladíkům, hercům i nalíčeným zpěvačkám přes jejich make-up, bláznům i mudrcům. Pamatuj, jsi prach a v prach se navrátíš. Jen na vteřinku jsi zde, člověče, nad hladinou moře, ze země jsi povstal a do země se vrátíš.

Od Popeleční středy se klene čtyřicetidenní oblouk, mířící do centra dění. Následuje šest týdnů postu, ticha, času pro sebe, pro modlitby, pro dobré skutky. Svým způsobem nejpožehnanější, nejintenzivnější, nejmystičtější část roku. Největší věci se vždy dějí ve skrytosti, v pouštích duše.

A pak po těch čtyřiceti dnech, po obřadech Velkého pátku, po hrůze noci,  po ukřižování, po konci všech nadějí, po kameni a pečeti na hrobě, se nečekaně cosi děje, před východem slunce, první jiskra, melodie odkudsi zdaleka.

Bílá sobota začíná hluboko po západu slunce a mimo kostel, na otevřeném prostranství. Oheň zapalujeme posvátným křesáním nebo indiánským třením dřev, je posvěcena velikonoční svíce, paškál, a modlitba přináší první temně opojný závan tajemna. Ve tmě a tichu se vchází do kostela, kde hoří jenom paškál a svíce přítomných, a zpívá se první chvějivá píseň, Exsultet,  tryskající vlnami gregoriánského chorálu.

Je to píseň, kterou je znovu stvořen svět, píseň, kterou řád povstává z prapůvodního chaosu, píseň první kapitoly knihy Genesis, píseň, kterou se blikající plamének noří z temnoty a sílí s tóny váhavé melodie s tajuplnými slovy. Píseň o prvních dnech, o dějinách a o příběhu člověka, píseň o vině a o odpuštění, o světlu, které vítězí nad temnotou, o životu vítězícím nad smrtí.

Po ohni se žehná voda. Rozlévám ji do čtyř světových stran, dýchám na ni třikrát ve tvaru řeckého písmene psí, dotýkám se jí posvátným olejem ve tvaru kříže a na třikrát do ní nořím zapálený paškál, vždy hlouběji. Asociace se sexuálním stykem je na místě, ano, i zde vzniká něco nového, i zde se setkávají dva principy, z jejichž jiskry vzejde plamen.  Používám starobylé modlitby, nejsou důležitá ani tak slova, jako jejich rytmus, používám je schválně pro jejich starobylost, pohádkovou imaginativnost, právě proto, že jsou neracionální a že jsou provokací všem intelektuálům.

Následně se dotýkám rukou vody, abych tím naznačil, že má být posvěcena, a tak určena jen k posvátným účelům. Zdává se přitom, že z hlubin země pod kostelem se ozývají bubny, tak jak tato a podobná slova byla pronášena po staletí, po tisíciletí, po milióny let, co náš rod začal chodit po zemi, kdy jsme poprvé tančili kolem ohně. Přichází věk animismu, animismu, který ještě nezná rozdíl mezi duchovním a hmotným, osobou a věcí, spirituálním a materiálním:

Proto tě žehnám, tvore vodo, skrze Boha + živého, skrze Boha + pravého, skrze Boha + svatého; skrze Boha, který tě na počátku slovem oddělil od pevniny, jehož Duch se vznášel nad tebou.

Tvore vodo! Jako kněz rozdělím rukou vodu, přitom jí trochu vyleji ve směru čtyř světových stran, aby se znázornilo, že skrze svátosti se má Boží milost rozlévat do celého světa a oblažovat lidi všech národů, jak to přikázal Kristus.  Žehnám Tě, Tvore vodo.

Kmen se shromáždil kolem šamana a znovu je stvořen svět.

Rozumově je to neodůvodnitelné, ale o rozum nyní nejde. Jsme prach země, ale je v nás voda života. Smrt náhle není betonovou stěnou, o kterou se jednou roztříštíme a nebudeme víc, i v nás tryská život, silnější než smrt, světlo, silnější než temnoty.

A pak přijde samotný střed velikonoc, důvod dlouhého postu, co začalo kdysi dávno na Popeleční středu. Ve stoje, se svícemi v rukou, jsme my všichni přítomní, dotázáni po svém vztahu k dobru a ke zlu, všichni, nahlas, explicite, vědomě, se postavíme jak v soupeřících armádách na stranu Pravdy proti Lži,  na stranu Krásy proti Ošklivosti. Proti Zlu, proti všemu, co nabízí, i všemu, čím se pyšní.

Ne, že by se to v následujícím roce příliš dařilo. I v příštím roce budeme zápasit o sílu, i v příštím roce bude naše vůle napínána k nesnesení, a přijdou vážné bitvy, které ne vždy vyhrajeme. Tu a tam snad zvítězíme, často prohrajeme. O to ale nejde. Jde o vědomí, že své zápasy vedeme na správné straně, i když nejsme a asi nebudeme nikdy příkladnými vojáky.

Po obřadech následuje hluboký výdech, posezení s vínem nebo s čímkoli co teče, půst již nemá více místa. Vždyť jsme to byli my, kdo jsme v mystériu prošli přes poušť k utrpení, od utrpení přes bránu smrti, a z hlubin smrti do světla. Chvilku se z toho člověk musí vzpamatovávat.

Chodíme pak městem mezi zajíci, vajíčky, kuřátky, výkřiky o svátcích jara a slogany, že velikonoce jsou především, když je čerstvě napečeno, a lehce se usmíváme.

Prohraná bitva

Prohraná bitva

 

Začalo to vlastně docela nevinně. Dostal jsem mail, ve kterém mě někdo požádal o přátelství. A pak další. A nazítří ještě jeden. Jak, o přátelství? divil jsem se. Dosud mě nikdy nikdo nežádal o přátelství! Přátelství vždycky nějak vyplynulo ze vztahů, nebo ze společných zážitků, nikdy jsem o něj nežádal a nikdy nikdo nežádal mě. A ještě navíc mailem! Takto, jaksi neosobně, se o přátelství přece nežádá, to je přece úplně absurdní, někomu napsat mail a prosit o přátelství, divil jsem se.

Pak mi někdo vysvětlil, že je to na facebooku a že je to normální. Někdo vidí váš profil, a protože vás třeba zná nebo zná někoho, kdo zná, tak vás požádá o přátelství a vy ho jako přijmete, kliknutím, mezi své přátele. Jenomže já žádný profil na facebooku nemám, vysvětloval jsem. No tak to Ti ho někdo založil, vysvětlili zase kamarádi. Jiných kamarádů jsem se pak začal poptávat, co mám dělat, a oni mi vytvořili jiný profil, ke kterému mi dali heslo a ten starý pak nějak zanikl nebo se ztratil, co já vím. Kamarád Eda se ujal správcovství a nějak způsobil, že mi pak maily již nechodily. Jenomže problém se nevyřešil. Přišel jsem na facebook znovu po několika měsících a nějaká slečna či paní mi tam nechala srdceryvnou zprávu – žádala jsem vás o přátelství již před měsícem, a dosud jste mi neodpověděl, a napište mi prosím ano nebo ne, ale nenechávejte mě v nejistotě! psala. Zkusil jsem odpovědět, že na facebook nechodím, že to je nedorozumění a že nabídku přátelství jistě a rád přijímám – proč taky ne?

Jenže další a další lidé, známí i zcela neznámí mě žádali o přátelství a já nechci nikoho zarmoutit, mám rád každého, a přijímám všechny. Poprosil jsem Edu, aby všechny žádosti odklikával. Opravdu jsem pak tu a tam na facebooku „byl“ – neuvěřitelná dálnice poznámek, postřehů, podivuhodností. Fotografie talíře, kdosi popisuje, co dobrého měl a jak mu to chutnalo, šest druhů zeleniny! Vy to jistě znáte lépe než já.

V emocionálním gejzíru vypráví mladá maminka, jak se vrátila z porodnice – a měla uklizeno a navařeno, dokonce její oblíbené jídlo (fotografie), takže když přijeli s malým (fotografie), čekal ji útulný a vyhřátý byt a její manžel je ten nejlepší, ale opravdu nejlepší manžel na světě! Bylo mi to nepříjemné číst, bylo to, jak když otevřete nesprávné dveře a nechtíc nahlédnete někomu do ložnice, jak zapovězený pohled do soukromí, jistě je to intimní a privátní chvíle v dějinách rodiny – ale takto se sdílet s celým světem, nechat tyhle něžnosti vyhřeznout ven, dát je do té vichřice za okny, sdílet je s přáteli a přáteli přátel a s kdo ví kým? Po té zprávě na mě vyskočilo políčko, abych nějak reagoval. Neměl jsem co říct.

Pak nahoře jiné políčko, ve kterém mě někdo vyzýval, abych napsal, co se mi honí hlavou. No teď zrovna otázky kolem lidského mikrobiomu – ale zajímá to někoho, a proč bych o tom měl pro pána krále psát – na facebook!

Chvíli se zdálo, že nastal mír a že snad jsem se všemi zadobře. Nechodil jsem na facebook, Eda poctivě a včas odklikával žádosti, a zdálo se, že je vše v pořádku. Tak jednou za měsíc, vždycky v neděli večer, jsem jen kontroloval, zda vše funguje. Čekala mě pravidelně hrst psaní, ve který mi různí lidé děkovali za přijetí a psali, že si toho velice váží a já z toho měl provinilý pocit – jak, váží? Za jedno kliknutí si mě přece nikdo vážit nemusí, navíc to naklikal Eda, říkal jsem si. Copak je pro někoho jedno kliknutí tak důležité?

Jenomže po pár měsících se sytém začal bortit. „Všimla jsem si“, psala mi úplně neznámá slečna, „že máte dva a půl tisíce přátel, to chcete říct, že nás opravdu všechny znáte osobně?“ tázala se. Jiná paní si ve zprávě stěžovala – „proč jste si mě přidával do přátel, když mi teď neodpovídáte na zprávy?“

Nemám na to odpověď. Nenuťte mě chodit na facebook. Nevím, co bych tam dělal. Mám rád každého, a když mě někdo požádá o přátelství, rád nabídnutou ruku stisknu. Ale nechtějte po mě, abych každý týden nebo každý den kontroloval, co je nového, abych psal, co se mi honí hlavou, klikal vztyčený palec na všechny hezké fotografie a psal, že jsem nezadaný, nebo zadaný nebo jak to vlastně je. Co se týče vztahů a emocí, facebook je bitva, která se nedá vyhrát. Buď vám vyčtou, že někdo není váš přítel, nebo že jich máte až příliš moc. A všichni dohromady, že neklikáte, že nesdílíte, že nejste.

Psáno pro Ranní úvahy na Českém rozhlase.

 

Zdeněk Neubauer

„Nemám klapky na očích, nehledím vpřed, nýbrž hledím na všechny strany – rozhlížím se krajem. Hlásím se k řádu potulných rytířů: ti se, oproti poutníkům a turistům, pocestným i cestovatelům, válečníkům či obchodníkům, poslům nebo turistům, nedrží žádné připravené cesty či vyježděných kolejí, které za ně udržují směr, ani nedodržují dopravní předpisy a neřídí se jízdním řádem, nesledují ukazatele, směrovky ani značky. Batoumají se krajinou cestou-necestou, vyšlapávají cestičky, které mají srdce, prošlapávají netušené spoje, navazují neslýchané styky, užasle objevují nevídané světy – světy za světy. Raději totiž vzhlížejí k hvězdám – vzdáleným světům a obhlížejí obzor, nad kterým vycházejí. K obzoru sice míří, leč neblíží se mu: obzor se se totiž neustále vzdaluje a stále se mění. Poznenáhlu, neznatelně, leč citelně. Pocítíme-li změnu – procitneme a ocitneme se jinde.“

(Neubauer, Z., (2007) O počátku, cestě a znamení časů. Malvern, Praha. str. 112).

Zdeněk Neubauer měl pohřeb dnes, 14. července 2016.

Wabi Ryvola tohle nikdy nenapsal

Byla osmdesátá léta, byl komunismus, byli jsme na střední škole a počítali jsme se do širokého proudu trampského hnutí. Neměli jsme klasické trampské vybavení, usárny nám přišly děsivě nepraktické, ale jezdili jsme ortodoxně ven. Každý víkend. A chodili jsme po různých festivalech trampských písní a písničkových ligách. Poslouchali jsme a třídili. Ne podle kvality. Podle toho, jestli ta kapela jezdí nebo nejezdí. Poznali jsme to šestým smyslem a nikdy se nemýlili.

Hoboes byli nade všemi, byli mimo tabulky. Protože zpívali o tom, co jsme žili, jen to bylo veršované a mělo to melodii. O Wabim se říkalo, že písně psal na jeden zátah, Miki je měl mnohem propracovanější, rýmy mu nelítaly a měl mnohem poetičtější texty. To on napsal Královnu Kristýnu a pak, mnohem později, Co zbejvá. Wabiho byly syrovější a víc na doteku.

Posmívali jsme se Vojtěchu Tomáškovi a jeho sebelítostnému Toulavýmu  a mnoha dalším. Když ze dne na den Brontosauři přestali hrát trampské a začali o lásce, věděli jsme od prvního akordu, od první noty, že to je lež, škrtli jsme to hned a posmívali se těm písničkám už tehdy, když je ještě všichni zpívali. Miki Ryvola, pokud vím, napsal jedinou písničku o lásce, a když kamarád na otázku, jak se mu vede ve vztahu odpověděl, že byla celkem milá, věděli jsme, že nevede. Byly to břehy našich duší a věděli jsme, co se může a nemůže nikdy stát.

Když jsme u těch písčitých cest, kamarád Libor Müller šel jednou, sám, na vandr, údolím řeky Oslavy, údolím totemů, a podle jeho vlastních slov se k němu přidal jakýsi podivný týpek. Tři dny spolu šli, víceméně beze slova. Když s loučili, zeptal se jen -  ty jsi Wabi Ryvola? Chlápek prý přikývl a rozplynul se do ztracena.

I nám nejvíc slušel podzim.

Měli jsme na gymplu taneční v sobotu večer a byl jsem jediný ze třídy, kdo nechodil, protože jsem chodil jinam. Dnes se v duchu svým rodičům omlouvám, když jsem jen v pátek řekl, že jdu do terénu, a vrátil se v neděli večer, v době, kdy nebyly mobilní telefony, a rodiče mlhavě tušili, že jsem někde v této republice, snad na Malé fatře, snad ve Chřibech. Zpívali jsme, že obzor kdo v očích nemá, nic nepochopil, ne, především jsme to žili, a věděli jsme, že je to tak. Že obzor kdo v očích nemá, nic nepochopil. Tečka. V roce osmdesát dva napsal Wabi Ryvola Prokletou vůni hor a byla to pro nás nejdůležitější událost roku, nějak jsme ji od kohosi získali ještě na kotoučovém magnetofonu. Píseň se nikdy nedostala na žádnou desku ani hitparádu a nebyla nikdy oficiálně vydána. Píseň pro nás nebyla ničím novým, nepřinesla nic, co bychom nevěděli. Protože jsme to byli my, komu vůně hor nedávala spát, byli jsme to my, kdo jsme věděli, že navěky nás bude do dlaní hřát oheň z horských smrků a borovic, a mnohokrát jsme si všichni zažili, jak nám na provizorní přístřešky a pánve padaly sněhové vločky. Byli jsme to my, komu se severák v noci opíral do stanů a byly to naše kroky, které provázela vichřice a sníh. Proto nám byly k smíchu kapely, které se chtěly jen přiživit a dojímat posluchače umělohmotnými písněmi. Černé mraky byly pro nás reálnou výzvou k zápasu a taky jsme mnohokrát zápasili, jednou jsem to mnohem později schytal docela sám, a jak v písni, bylo to shodou okolností v argentinských pampách.

Pak, jeden den, mi ptáci přinesli psaní, a já jsem zabouchl za sebou dveře a šel do semináře, netušíc, že, smutná vílo, za prvním rohem přijdou běsi. „Nikdy nechoď na banku opilý“, napsal mi dávno předtím Wabi do zpěvníku na koncertě a jakoby tím anticipoval tenhle pobyt. Pět let jsem vždy v září jezdil mrtvým vlakem, do Olomouce, do města, kde slunce nevychází a cesty zpátky nevedou.  Kamarádi pochcípali.

Po dalších mnoha letech jsem na Antarktidě viděl plát ohně pod ledovcem a vzpomněl si. Ty písně byly v nás, jako byly v nás Rychlé šípy. A když jsme se vraceli pozdě domů, ruce v kapse zašmátraly a škrtli jsme poslední cigaretu a když jsme usínali, mapu v očích jsme přikrývali spánkem.

Wabi zemřel 27. února 1995, byl jsem tehdy na studiích v Bruselu a v kapli na tabuli, na kterou jsme psali, za koho se budeme modlit, jsem napsal jeho jméno. Francouzsky mluvící spolužáci se mě ptali, kdo to byl. Pokrčil jsem jen rameny, protože jsou věci, které se nedají říct slovy.

Mám to napsáno dodnes na jizvách po těle.

Předvánoční literární anketa

Je mi opravdu a srdečně jedno, jak dopadne – pro pána krále, knížky se přece nepíší proto, aby se s nimi vyhrávaly ankety! Mám velikou radost, pokud mají čtenáři moje knížky rádi a nepohrdám tím. Opakuji, mám z toho velikou radost! Ale to, co se s nimi děje v Katolickém týdeníku, je jak debata na dostizích, spekulace, jak dopadne Velká pardubická. Mé nakladatelství do soutěže přihlásilo Příběhy z jiného vesmíru, ani jsem to netušil. Redaktoři zvažují sílu jednotlivých titulů, váhu a proslulost autorů, minulá ocenění daných nakladatelství, upozorňují na neznámé koně, snaží se vytvořit atmosféru očekávání a napětí a podnítit co nejvíce čtenářů  k zájmu a pokud možno i k hlasování. To je zase pracovní náplň těch novinářů, kteří chtějí, aby jejich noviny byly zajímavé, a chápu to. Copak ale píši knihu proto, abych vyhrál anketu, copak je mým zájmem být lepší, prodávanější, slavnější, než ostatní? Kdyby to tak bylo, pak napíši kuchařku. Nebo jak jsem bojoval s drogou. Nechci být ani prezidentem, ani církevním hodnostářem ani popovou hvězdou a slávu nepotřebuji.
Chápu, že moje nakladatelství knížku do ankety přihlásilo. Nakladatelství nebere žádné dotace a musí přežít a vydělávat si na živobytí a jeho zájmem je, aby se knihy prodávaly. Let´s make business. Nakladatelství řeší distribuci, reklamu a překlady do cizích jazyků. Tohle ale ať dělá nakladatelství a nespojujte to s mým jménem, nejsem s prominutím pojišťovací agent, a nikoho nechci přesvědčit, že můj produkt je ten nejlepší. Copak jsem hokynář? Copak mám po přednášce upozorňovat na to, že vzadu na stolečku jsou mé skvělé tituly, pro rozveselení smutných, potěšení zarmoucených a uzdravení nemocných? Ano, peníze z toho jsou, ale psát knihy pro peníze je jistá a přímá cesta do pekel. Málo co je jisté jako tohle.
To, že moje jméno je takto vláčeno v novinách a že redaktoři spekulují, jak dopadnu, je jejich věc. Kdybych chtěl vyhrát, nebudu psát Příběhy z jiného vesmíru – ty jsem ostatně psal pro naše táborníky, těch je už teď kdesi po republice několik stovek, pro naše vedoucí, těch už se otočilo za ta léta několik desítek, pro kamarády z Brna, většinou z Bigy, pro Martina, pro Markétu, pro kamarády, co jsme spolu jezdili vodu – tehdy, pro Natálku a její rodiče, pro farníky z Lechovic, co u toho byli, pro slečnu z deštivé zastávky. Příběhy z jiného vesmíru jsou úzkoprofilovka pro lidi, kteří jsou mi z nějakých důvodů drazí. Je to dopis a vyznání, že mi na nich záleží. Ano, cosi je zobecnitelné a cosi má přesah, několik známých i neznámých lidí mi psalo, že co popisuji v kapitole o táboře, zažili jindy a jinde v jiných kulisách, na horách nebo na svých vlastních táborech, stejný pocit, stejné chvění. Pak mám radost, že to funguje. Taky nyní dostávám denně dopisy nebo sms od naprosto neznámých čtenářů, co mi za různá místa v Příbězích děkují s poznámkou, že to nějak zarezonovalo s jejich příběhy a mám z toho čistou radost a jsem moc vděčný. Ale není to knížka, která by chtěla obsáhnout celý svět a zvěstovat konečnou pravdu. Z těch několika procent věřících je pro těch několik procent, co to třeba nějak zažívají podobně. Není to knížka pro velký okruh formule jedna.
A někdo teď obnažuje její listy, stránku po stránce, odhaduje šance, vidí ji jako věc, jako komerční produkt, zboží, které má být srovnáno s jiným zbožím v regálu. Tak přátelé moji, pro vás jsem to nepsal.

Šedesáté výročí 3. lékařské fakulty UK. Projev v Karolinu.

V  knize Exodus ve Starém zákoně klade Mojžíš Bohu dvě důležité otázky. Tou druhou je „Kdo jsi, Bože?“ První je „kdo jsem já?“

Lékařská profese dnes prochází na celém světě hlubokou proměnou paradigmatu a více než  jindy se ptáme na to, jaká je vlastně identita lékaře. Je symptomatické, že  lékař nikdy nebyl pouze nezainteresovaný vědec, lékařské povolání bylo od svých prvopočátků na úsvitu dějin rozkročeno mezi vědami humanitními a přírodovědeckými, mezi péči o tělo a péči o to, co bychom mohli v nejširším slova smyslu nazvat duše.

Podobně ještě ve středověku sice ne všichni lékaři byli rabíni, ale většina rabínů byla zároveň i lékaři. I v současné české společnosti 21. století je lékařské povolání stále a navzdory různým skandálům v různých anketách pravidelně hodnoceno jako nejprestižnější. Veřejnost tím lékařům posílá vzkaz, že je ještě stále nechápe jako pouhé funkcionáře zdraví či jako techniky opravující poškozené součásti těl, jako zaměstnance nějaké korporace, pojišťovny nebo nemocnice. Lidé vnímají lékaře jako někoho, komu s důvěrou mohou svěřit své starosti o zdraví, na koho se mohou spolehnout, kdo udělá vše, co bude v jejích či jeho silách a schopnostech, kdo u lůžka pacienta nezůstane neutrálním vědcem.

Naše fakulta si již kdysi dávno dala za úkol, že bude své studenty vyučovat tři pilíře, na kterých lékařská profese stojí: znalosti, dovednosti a postoje. Připomeňme to, pokud by libovolný z těchto tří pilířů chyběl, stavba se zhroutí.

Nelze v těchto dnech nevzpomenout na profesorku Radanu Königovou, se kterou jsme se včera v kostele Nejsvětějšího Salvátora rozloučili, a která byla tolik ceněna pro své znalosti. Pouhý výčet jejích publikací, knih a nejrozmanitějších medailí či jiných ocenění by zabral několik stran. Paní profesorka však byla neméně ceněna pro své dovednosti, ostatně i ona sama častokrát zdůrazňovala, že popáleninový chirurg musí být nejenom dobrým operatérem, jako především svého druhu i umělcem. Znalosti a dovednosti vynesly paní profesorce věhlas nejenom v naší zemi, nýbrž i po celém světě.  Ovšem hlavním důvodem, proč byla paní profesorka natolik ceněna, obdivována a milována, byly právě její postoje, její laskavý přístup k pacientům a pevný morální základ. Nejen znalostmi, které přednášela a dovednostmi, které předávala, nýbrž především tím, co žila, ukazovala generacím studentů naší fakulty, co to znamená být lékařem, a že lze být šlechticem ducha v této době, v této zemi a v této profesi. Při jejích přednáškách jsem míval intenzivní pocit, že nepředávala něco, nýbrž se.

Myslím, že otázka „kdo jsem já?“ je jednou z nejdůležitějších otázek mladých lékařů a jsem velmi vděčný, že příklad paní profesorky může být pro naše studenty inspirací a dokladem toho, že lékařství i v této době může být spíše povoláním, než zaměstnáním.

Pokud by totiž zůstaly pouze znalosti a dovednosti, a chyběly postoje, je krůček k tomu vidět celou lékařskou profesi primárně jako prostředek k získání peněz, jako druh zaměstnání, ve kterém – tak jako v jakémkoli jiném zaměstnání – své znalosti a dovednosti proměňujeme na peníze bez jakékoli jiné motivace.

Lékařství, jako jedno z mála povolání, si ovšem stále zachovává, mohu-li to tak říct,  nostalgii po moudrosti, tušení, že člověk musí být víc, než suma orgánů, které je třeba případně opravit, intuici, že samotný lidský život se nevyčerpá pouhým znalostmi a dovednostmi a že i náš vlastní život se nevyčerpá tím, že se obklopíme kruhem z věcí, že i když získáme všechny možné přírodovědné vědomosti, naše existenciální úzkosti tím nebudou dotčeny. Co platí o lékařství, platí i o životě jako takovém.

Naše zaměření na jevovou stránku věcí poeticky, ale přitom přesně vyjadřuje Zdeněk Neubauer: „Novověk nemá více zájem porozumět tomu, co se skrze jevovou stránku světa zjevuje. Chce uhádnout to, co se za jevy skrývá. Neptá se po smyslu, nýbrž po mechanismu účinku. Svět mu není tajemstvím, nýbrž problémem. Proto nemá použití pro bláznovu opilou pošetilost podkopávající každou jistotu, nýbrž žádá si střízlivého vysvětlení s návodem k použití. Ztrácí tak vlastně smysl i pro druhý pól bláznovství: moudrost. Vládcova rádce nahradí odborník.“

Velmi přeji naší fakultě, aby předávala znalosti a dovednosti na co nejlepší úrovni, ovšem přeji jí zejména, aby vychovávala nejen odborníky, nýbrž především osobnosti, stojící na všech třech pilířích našeho vzdělávání, aby si uchovala onu nostalgii po moudrosti a ptala se po smyslu věcí.

A chtěl bych popřát i našim studentům. Nebojte se být v určitém smyslu osamělí. Neztraťte smysl pro bláznovství. Nebojte se žasnout.

Na příbězích záleží

I.

Jsou kultury tragédie a jsou kultury naděje, a i když některé kultury  kombinují prvky obou, jsou ve výsledku nekompatibilní. V kulturách naděje jsme to my, kteří jednáme. Volíme. Proto je výsledek nepředpověditelný.  Výsledek závisí na tom, jak se rozhodneme a nemůže být znám předem.

II.

Oidipovi je ve slavné Sofoklově tragédii předpovězeno, že zabije svého otce a ožení se s vlastní matkou. Rodiče věštbu znají a udělají vše proto, aby se nesplnila, a nechají malého Oidipa zabít. Nad nemluvnětem se ale slituje pastýř a Oidipús je nakonec vychováván v  Korintu, v královské rodině u Polyba. Z Delf pozná i on věštbu o svém osudu a učiní vše, aby se nesplnila. Prchá proto z Korinta od svých domnělých rodičů do Théb, aniž by tušil, že se vrací do rodného města. Cestou dojde k potyčce s jakýmsi starým vozkou a Oidipús jej udeří tak silně, že jej zabije. V Thébách se ožení s královskou vdovou. To vše proto, aby nakonec zjistil, že stařec, kterého kdysi zabil, byl jeho vlastní otec Láios, a že jeho manželka, Iokasté, je jeho vlastní matkou. Iokasté se zdrcena oběsí, Oidipús si v hrůze vypichuje oči a slepý věštec Teiresiás jej odvádí k branám Podsvětí. Ano, ten, který myslel, že vidí, vlastně neviděl, to jen slepý věštec viděl správně.

Oidipús si celou dobu myslí, že kontroluje svůj osud, aby nakonec zjistil, že ve skutečnosti je to osud, kdo kontroluje jej.  Tragédie má jistě mnoho rovin, avšak jedno poučení je jisté: svému osudu člověk neunikne, ať dělá co dělá.

Možná právě tímto se liší řecká kultura tragédie od židovské kultury naděje. Ve světě řeckých tragédií je člověk pohybován silami zvenku, které jsou silnější než on a které jsou mimo jeho kontrolu. Naopak Evropa, která je krom řecké kultury také dědičkou židovství a křesťanství, klade obrovský důraz na vlastní rozhodnutí člověka. V shakespearovské tragédii se bitva odehrává v mysli hrdiny. Hamlet ví, že je pánem svého osudu a že velmi záleží na tom, jak se rozhodne, že konflikt a rozhodnutí leží nikoli v nekontrolovatelném venku, nýbrž uvnitř něj, uvnitř jeho duše, že když udělá jednu věc, bude to mít tyto důsledky, a že když učiní jinak, i důsledky budou odlišné. V kultuře tragédie jsme hříčkami sil, které jsou mimo nás, vesmír je slepý a indiferentní k touhám lidí. Hamlet, na rozdíl od Oidipa, osud skutečně kontroluje. V kultuře naděje jsme to my, kteří jednáme, a výsledek je nepředpověditelný, neboť záleží na nás, a nemůže být tedy znám předem. Vesmír není bouře slepých sil. Židovství proto nikdy nemělo svého Sofokla. A naopak, ve starém Řecku se nikdy nenarodil Izaiáš.

 III.

Jedním z těch hlavních důvodů, proč evropská tradice, vyrostlá ze svých židovsko-křesťanských kořenů tak ostře odmítá astrologii, věštění z karet i z ruky, horoskopy a vizionáře, sudičky, vidoucí a kartáře všech možných ražení, je právě jejich představa o budoucnosti.  Základní myšlenkou je, že budoucnost existuje a my, vidoucí, ji známe.

Jsme seers,  nahlížíme za horizont událostí, v šachové partii života známe jednotlivé tahy dlouho dopředu a ze seskládání karet je umíme přečíst.

Evropské myšlení se odváží říct, že budoucnost neexistuje, to my ji tvoříme. Nejsme pěšci na šachovnici světa, kteří jsou sem a tam pohybováni osudem, hvězdami, démony či bohy, kteří nás přeskupují z pole na pole. My sami rozhodujeme. Náš příběh není dopředu dané fatum a není vepsán ani ve hvězdách, ani v ptačích vnitřnostech, neznají jej ani Delfy, ani kartáři, a to z jednoduchého důvodu: můj životopis si píši já sám.

Starověké civilizace přicházejí s cyklickým pojetím času: po létu přichází sníh, po zimě léto a koloběh se uzavírá, jak ve slavném filmu jihokorejského Kim Ki-duka, „Jaro, léto, podzim, zima… a  jaro“. Civilizace mají svůj zrod, vrchol a zánik, stará říše římská i současná Evropa. V cyklickém pojetí času války byly, války jsou a války budou.

Židovství přichází s radikálně odlišným, lineárním, pojetím času. Války byly a jsou, to ale neznamená, že války budou. Budoucnost je otevřená, jak to dopadne s naší civilizací, záleží na nás. Ano, je možný svět bez válek, je možný svět bez devastace přírody, bez znečištěných oceánů, je možný svět bez chudoby, bez dětské obrny, bez drog a bez malomocenství.  Jsme pozváni, abychom snili své sny o čisté planetě, o světě bez válek, o znovu zalesněném Madagaskaru a o zvětšujících se amazonských pralesích, a je v našich silách sen uvést v život. Pohyb vždycky začne, když někdo zdánlivě zcela mimo realitu řekne I have a dream… nebo napíše Slovo o slově.

 IV.

Na příbězích záleží, storytelling matters,  připomíná biolog Scott Gilbert. Naše různé teorie o vesmíru a hvězdách nijak chod vesmíru neovlivní. Naše teorie o nás samotných nás však naopak ovlivní velmi silně. Stáváme se tím, co si myslíme, že jsme. Pokud přesvědčíme sami sebe, že nejsme nic než zabíječští lidoopové, killer apes, nenávidící sami sebe,  nebo nahé opice,  nelišící se jinak než kvantitativně od osrstěných opic, bude to na nás mít svůj vliv. Kompetitivní, soutěživý, příběh evoluce ostatně dal vznik sociálnímu darwinismu, sociobiologii i různým interpretacím evoluční psychologie, se všemi negativními důsledky, s představou, že silní vítězí a slabí mají sloužit silným a být poraženi a že je to tak správně, s rasismem, kolonialismem a exploatací proletariátu v patách, s marxistickým bojem třídy proti třídě a podobně.

 V.

Říká se někdy s nadsázkou, že vědci jsou nahraditelní:  Na co nepřijde naše generace, to objeví generace našich studentů a na co nezbude čas jim, naleznou zase jejich žáci. Diferenciální počet vymyslel Isaac Newton, a nezávisle na něm Gottfried Leibniz. Darwin sice objevil jeden z mechanismů evoluce, kterým je přírodní výběr, nezávisle na něm ale měl stejnou myšlenku Alfred Russel Wallace. Johann Gregor Mendel položil základy genetiky, avšak jeho práce Versuche über Pflanzenhybriden zůstala nedoceněna 35 let, až v roce 1900 na stejnou myšlenku přicházejí nezávisle na sobě Erich Von Tschermak, Hugo de Vries a Carl Correns. Watson s Crickem uhodli že DNA má tvar dvoušroubovice, avšak kdyby se tak nestalo, možná že i jen pouhých několik týdnů po nich by věc odhalil Linus Pauling na druhé straně oceánu. Pauling objevil alfa helix u proteinů a věděl, že příroda má ráda spirály. Vědci jsou snad opravdu v tomto smyslu nahraditelní.

Umělci ale nahraditelní nejsou. Kdyby zde nebyl Antonín Dvořák, Novosvětská by nikdy nevznikla, nenapsali by ji ani jeho žáci, ani žáci jejich žáků. Kdyby zde nebyl Alfons Mucha, nikdo by nikdy nenamaloval Slovanskou epopej.

Totéž platí i v politice. Kdyby zde nebyl Tomáš Garrigue Masaryk nebo Václav Havel, dějiny Československa by se jistě nějak odvíjely i bez nich, i oni ovšem byli kdysi ve věku studentů – a zvedli výzvu.

Toto je silný vzkaz pro nás. Pokud rezignujeme na pozvání k umění či k politice, naše místo zůstane prázdné, díla, která nepřivedeme k životu my, nevzniknou nikdy, symfonie, které nenapíšeme, nebudou napsány nikdy, obrazy, které nenamalujeme, nebudou namalovány navěky. Dobré projekty, které nepřivedeme k životu my, nevzniknou nikdy.

 VI.

V různých etických systémech je svoboda vždy rozdělena na svobodu od něčeho a svobodu k něčemu. Svobodu od něčeho známe dobře, stávkovali jsme za ni v roce 89. je to ten typ svobody, který bych nejspíše znázornili otevřenými zdmi vězení nebo rozlomenými okovy. Svoboda k něčemu je komplikovanější. V této svobodě, kterou Jan Sokol nazývá „svoboda supermarketu“ si z nabízených položek mohu vybrat kteroukoli, ale jsem zde omezen nabídkou. I když jsou politické volby v naší zemi již zcela svobodné, pokaždé jakoby jedna strana v nabídce chyběla: tu kterou bych chtěl volit. Třetím typem svobody k něčemu je svoboda sportu, kde již mohu sice udeřit do míče nekonečně mnoha způsoby, jenže i zde jsem omezen: pravidly hry a zároveň pohyby spolu- a protihráčů. Možná není náhodou, že vyspělé demokratické země mají takovou tradici sportu: dění na hřišti divákům i hráčům připomíná, že i můj vlastní život je hra, ve které, abych si dobře zahrál, musím respektovat pravidla, a kde je třeba brát v úvahu nejen sebe, nýbrž i spoluhráče a protihráče.

Tato svoboda není danost v lidské situaci, v tom smyslu že buď je nebo není. Podobně, jako ostatní výdobytky lidského ducha – umění, hudba, poezie – potřebuje cvičení, disciplínu, každodenní rutinu a pečlivou pozornost k detailu. K této svobodě jsme nastoupili v devadesátých letech a dnes poznáváme, jak moc je tento typ svobody komplikovaný a, podobně jako technika hudby či malířství, náročný na cvik.

Svoboda není buď/anebo. Je to proces.

Sacks, J., (2009) Genesis: The Book of Beginnings. Covenant and Coversation. Maggid Books and The Orthodox Union, New Milford, USA, London, Jerusalem.

Sacks, J., (2010) Exodus: The Book of Redemption. Covenant and Conversation. Oupress, Maggid Books and The Orthodox Union, New Milford, London, Jerusalem.

Sacks, J., (2011) Letters to the next generations 2. Office of the Chief Rabbi.

Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning.      Hodder & Stoughton, London.

Sokol, J., (2010) Etika a život. Pokus o praktickou filosofii. Vyšehrad, Praha.